โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ ณ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 ก.พ. 63 เวลา 09.00 – 11.30 น. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการหลักสูตร กศน.ศธ. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วุฒิสภา บรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับความผูกพันของคนในชาติ” ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เป็นนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 2) ณ หอประชุมอาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา

“ผมขอกล่าวย้ำในเรื่องปรัชญาความพอเพียง, ความรู้-รัก-สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คำสอนอันทรงคุณค่าดังกล่าวเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินไปอย่างเป็นคู่ขนาน (in parallel) หาใช่ใช้อำนาจชนิดสุดโต่งหรือเลยเถิด กลายเป็นความผิดพลาด หรือความหลงลืมตัว และงานที่ทำประสบความล้มเหลวบุคคลจำต้องยึดมั่นต่อความมีระเบียบวินัยอันดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซื่อตรง อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน มุ่งมั่นกระทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความจงรักภักดีในฐานะที่เราทุกคนเป็นพสกนิกรชาวไทย ในวันข้างหน้าเมื่อลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ข้อควรคำนึงที่จะอยู่ในใจเราเสมอ คือ ความดีงามนั้นสถิตเสถียร ย่อมเป็นผลพวงสู่ลูกหลานของทุกคนที่จะมีแต่ผู้คนให้ความเมตตาอารี ความปรารถนาดี จากการที่ลูกหลานเหล่านั้นมีบุพการีผู้ยึดมั่นแนวทางการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยหลักศีลธรรมจรรยามาในอดีต เป็นแบบอย่างและกำลังใจแก่คนในชาติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น