เทศบาลเมืองแพร่เพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเทคนิคการดับเพลิงแนวใหม่ และศึกษาดูงานของจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนากยกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเทคนิคการดับเพลิงแนวใหม่ และศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร( พนักงานดับเพลิง ) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดับเลิงแนวใหม่ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวอีกว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ เป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการระงับอัคคีภัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย โคลนถล่มหรือสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งมีสถานการณ์และสถานที่เกิดเกตุของการเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้ง มีความแตกต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความปลอดภัย มิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำเป็นต้องมีมาตรการที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลากรที่จะเข้าปฏิบัติการระงับเหตุของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น หากพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการระงับเหตุการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะนำไปสู่การลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิงและเทคนิคการดับเพลิงแนวใหม่ และศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร( พนักงานดับเพลิง ) ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการดับเลิงแนวใหม่ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!