ทต.อุโมงค์ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน

ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน ระดมร่วมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนา ต.อุโมงค์ ตามโครงการ “สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563” เพื่อนำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งการเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ ในการจัดทำแผนงานโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสนับสนุนชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูล บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.อุโมงค์ ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

โดย ทต.อุโมงค์ มีกำหนดการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้านตำบล เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชนและแผนพัฒนา ทต.อุโมงค์ ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.อุโมงค์

กำหนดการลงพื้นที่ชุมชน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านอุโมงค์, ชุมชนบ้านป่าลาน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านกอม่วง, ชุมชนบ้านไร่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านสันกับตอง, ชุมชนบ้านป่าเส้า
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านฮ่องกอก, ชุมชนบ้านชัยสถาน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านป่าเห็ว, ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านเชตวันหนองหมู
ทุกชุมชน เริ่มเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น