ทต.ป่าแดด ประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ ในการลดการเผาในที่โล่ง จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และเดินรณรงค์ลดหมอกควันงดการเผาขยะในที่โล่ง แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และแจกหน้ากากอนามัย

โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวรายงาน มี นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีฯ นายพิเชฐ ไชยคำวัง ประธานสภาเทศบาลฯ และ นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลฯ ร่วมในกิจกรรม พร้อมนี้ยังได้ร่วมการดับไฟป่าจำลองเหตุการณ์ และร่วมลงนาม MOU ร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าแดด

ร่วมแสดงความคิดเห็น