ราชกิจจาฯ ประกาศ อนุญาตให้ส่งออก “หน้ากากอนามัย” ได้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไป นอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุม การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กําหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการ ส่งออกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การกํากับดูแลการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย มีความรัดกุม เหมาะสม และรักษาปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 3 ให้บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุม การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ยื่นคําขอตามแบบ สนอ. 01 ท้ายประกาศนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าคําขอหรือเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคําขอ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จําหน่ายคําขอดังกล่าว
เมื่อคําขอ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ส่งคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แต่งตั้ง เพื่อพิจารณา พร้อมข้อเสนอประกอบการพิจารณาของเลขาธิการ แล้วนําเสนอเลขาธิการ ซึ่งมีอํานาจออกหนังสืออนุญาตการส่งออก
ข้อ 6 ให้เลขาธิการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัยตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงลักษณะจําเพาะของสินค้า ข้อจํากัดด้านลิขสิทธิ์ ความจําเป็นเร่งด่วน ในการใช้ภายในประเทศ การจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการจัดสรรให้ใช้ในประเทศ ตามที่ เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจจํากัดปริมาณการส่งออกก็ได้”
ข้อ 4 คําขอรับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้ยื่น ไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่า เป็นคําขอตามประกาศฉบับนี้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าคําขอและเอกสารหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน ให้ดําเนินการตามข้อ 5 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!