เชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

วันนี้ 26 ก.พ. 2563 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการคัดเลือก

โครงการส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นพลเมือง ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่มีอายุ 15-20 ปี มีประสบการณ์และมีความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานโรงเรียน ประธานนิสิต นักศึกษา มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 160 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมกับเยาวชนทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 10 วัน ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภา ในการพัฒนาประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น