งบปี 63! ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ววันนี้

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ.ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

ทั้งนี้มาตรา 2 พ.ร.บ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และมาตรา 4 ระบุวงเงินงบตั้งเป็นจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท ในหมวด 2 งบประมาณรายจ่ายกลางตั้งไว้ 518,770,918,000 บาท แยกเป็น 11 รายการ อาทิ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 3 พันล้านบาท, เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 265,716,318,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 71,200 ล้านบาท เป็นต้น
สำหรับงบรายกระทรวง เช่น เกษตรและสหกรณ์ได้ 31,644,475,100 บาท, กลาโหมและหน่วยงานในกำกับ 124,400,250,000 บาท, การท่องเที่ยวและกีฬา 3,384,669,100 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 17,795,115,100 บาท งบกระทรวงคมนาคม 54,211,333,000 บาท, กระทรวงมหาดไทย 288,459,142,400 บาท

งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นั้นได้ 1,005,435,200 บาท จ.เชียงใหม่ได้ 231,500,000 บาท แม่ฮ่องสอน 225,701,800 บาท, ลำพูน 153,785,900 บาทและลำปาง 197,052,800 บาท มาตรา 33 งบประมาณรายจ่าย อปท. ตั้งเป็นจำนวน 54,112,603,300 บาท โดย อบจ.เชียงใหม่ ได้รับ 632,615,800 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น