“ไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์” ปราชญ์ชาวบ้าน รับคัดเลือกเกษตรกร-สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดและเขต

เมื่อเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านห้วยบ่อทอง เลขที่ 2/1 หมู่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ของนายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ อายุ 69 ปี เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของฟาร์ม ชื่อ “แบ่งปัน ฟาร์ม” และนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นอภ.ดอยสะเก็ด ร่วมกันต้อนรับคณะของ นางภนิดา ชัยบัญชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับมอบอำนาจจาก นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตร จ.เชียงใหม่ และนางกัลยา ชาติดี เกษตร อ.ดอยสะเก็ด พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรณ์ที่มีผลงานเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ 10 ต.แม่โป่ง ของนายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์
นายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีตำแหน่งทางสังคมจำนวนมาก ได้เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (ศูนย์หลัก) ต.แม่โป่ง, เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรกร ระดับอำเภอ, คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด, ประธานแปลงใหญ่บ้าน อ.ดอยสะเก็ด ปี 2561, เกษตรกรต้นแบบ (Smart famer) ประธานกลุ่มทำนา ต.แม่โป่ง, ประธานคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระดับตำบล และคณะกรรมการระดับอำเภอ, ประธานคณะกรรมการดูแล รพ.สต.แม่โป่ง, คณะกรรมการศึกษาระดับตำบล, ที่ปรึกษาไวยาวัจกร วัดกัญจวิยาราม และประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ต.แม่โป่ง
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “นำตลาดสู่ฟาร์ม ตลาดนำการผลิต” (ยกตลาดเกษตรมาไว้ที่บ้านเกษตรกร ผลิตและต้องมีที่ขาย) ในพื้นที่ ประมาณ 70 ไร่ ปลูก ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปราง (มะยงชิด) มะขาม มะละกอ มะนาว กล้วยน้ำว้า เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ปลูกผักในโรงเรียน (ผักปลอดภัย) การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กระเทียม มะม่วง มะเขอเทศ กระเทียม ผักกาดเขียว ปลี และการเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกกาแฟ และเปิดร้านจำหน่ายกาแฟ “แบ่งปัน ฟาร์ม” ฯลฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งนี้คณะกรรมการ จะได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกส่งประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ในระดับเขตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น