วท.เชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อกองทุน (กสศ.)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู เข้าพบนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 5 และครูแนะแนว โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวทุนการศึกษากองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์, สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น