ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

เมื่อพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๒ คน เข้าเยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ เพื่อทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง เรียนรู้เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างมากขึ้น ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น