คณบดีคณะพยาบาล มช. รับโล่เกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร-ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เป็นประธาน ร่วมกับ บุคลการจากส่วนงาน สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ตลอดจนส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำนโยบายและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ มาขับเคลื่อนผลักดันทำงานรณรงค์ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้เป็นที่รู้จักต่อประชาคม พร้อมทั้งขยายจำนวนสมาชิกแนวร่วมเครือข่ายสมาพันธ์ฯ ภายในจังหวัดมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1 การป้องกันนักสูบรายใหม่ในกลุ่มเยาวชนรุ่น Gen Z ประกอบด้วย รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเชิงรุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ทุกรูปแบบ พัฒนาและสร้างตัวแทน และทีมเยาวชนนักรณรงค์ฯจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยร่วมมือกับโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ภาคสังคม, วิทยุและสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 2 การใช้การวิจัยเพื่อควบคุมการบริโภคบุหรี่ อาทิ พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแกนนำเยาวชนต้านบุหรี่ พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และพัฒนาโครงการวิจัยประเภทการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ในกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เริ่มต้นในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 3 การบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ เช่น จัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับบุหรี่ และ สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคบุหรี่ 4 การขยายเครือข่ายโดยสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เชิญกลุ่มเยาวชนและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ส่งหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ การดำเนินการและกิจกรรมของสมาพันธ์เชียงใหม่ และ เชิญพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนดำเนินกิจกรรมรณรงค์และอื่น ๆ ตามแผนที่กำหนดร่วมกัน เป็นต้น และ 5 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้และสร้างความตระหนักผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โปสเตอร์ นสพ. เสียงตามสาย สื่อต่างๆ เดินรณรงค์ในโอกาสสำคัญ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก งานสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดทำ web, facebook, กลุ่มไลน์ ของสมาพันธ์ฯ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประธานสมาพันธ์ฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานทุกด้านของสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการผ่านมาทั้งหมดนั้นได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้การดำเนินงานของสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทำให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ที่สำคัญได้ทำการประเมินและสอบถามเชิงคุณภาพถึงผลลัพธ์และความพึงพอใจ ซึ่งผลที่ได้ประชาชนให้การยอมรับและพึงพอใจในระดับมาก ส่งผลให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น นับเป็นแรงและพลังในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองปลอดบุหรี่ได้ตามความประสงค์ของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้อย่างแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น