ตาก สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว สร้างความรู้ นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์

วันที่ 27 ก.พ. 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โดยเชิญแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เข้าร่วมสัมมนา พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กฎหมายที่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวควรรู้, การได้รับความคุ้มครองและสิทธิ์ ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับ เมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) วิทยุชุมชน และสื่อสิ่งพิมพ์ นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้อง

นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานรัฐ ที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว และนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ได้พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การขาดแคลนแรงงาน และความต้องการในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง เลือกแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย ส่วนแรงงานต่างด้าวก็เข้ามาตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จึงต้องมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มีการออกพระราชบัญญัติ ประกาศกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น