มช. ตื่นตัว! ออกแนวทางป้องกัน และการเฝ้าระวัง ไวรัส โควิด-19

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการป้องกัน และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต และมีหลักฐาน ชัดเจนว่า มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อ ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจํานวนหนึ่ง และปัจจุบันมีนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก

ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) จึงขอความร่วมมือจากคณะ/ส่วนงาน นักศึกษาและบุคลากร ดังนี้
1. ขอให้คณะ/ส่วนงาน จัดหาสบู่ แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ และจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า – ออก ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งเช็ด ทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะต่าง ๆ เช่น ที่จับบันได ปุ่มกดลิฟต์ ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูเข้า – ออกอาคาร และห้องทํางาน เป็นต้น
2. ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และให้ป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจาม หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารร้อนที่ปรุงสุก และสะอาดปลอดภัย พักผ่อนให้เพียงพอ และให้ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งต่าง ๆ
3. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ไม่ควรรักษาอาการด้วยตัวเอง พร้อมทั้งควรดูแลเฝ้าระวัง และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อ และงดการไปร่วมในที่ชุมชนแออัด
4. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้เลื่อนการเดินทางกลับ และพํานักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็น เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังอาการ และขอให้คณะ/ส่วนงาน ติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งกําหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ขอให้คณะ/ส่วนงาน งดเว้นการนับเวลาการเข้าห้องเรียนและจัดการ เรียนการสอนเสริม ให้กับนักศึกษาหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้ว
5. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วันที่ผ่านมา ขอให้ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีความผิดปกติโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ขอให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจคัดกรองโรคให้แน่ชัด เฝ้าระวัง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และพักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อน ที่จะกลับมาเรียนและปฏิบัติงาน โดยขอให้คณะ/ส่วนงาน งดเว้นนับเวลาการเข้าห้องเรียน และจัดการเรียน การสอนเสริม ให้กับนักศึกษาหลังจากที่หายเป็นปกติแล้ว
6. ในกรณีการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของนักศึกษาจํานวนมาก ขอให้คณะ/ส่วนงาน พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ หากจําเป็นต้องการจัดกิจกรรม ขอให้มีมาตรการในการ ป้องกันการแพร่เชื้อด้วย
7. หากมีข้อมูลหรือพบความผิดปกติ ขอให้คณะ/ส่วนงาน รายงานมายังมหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้ศูนย์สุขภาพ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053-943181 เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และป้องกันการระบาด ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น