กศน.ใน จ.แพร่ อาสาผลิตหน้ากากฯ และเจลล้างมือหยุดโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ จังหวัดแพร่ ที่ศาลากลางจ.แพร่ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผอ.กศน.แพร่ ได้นำเรียน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ ตามที่ จังหวัดแพร่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการให้ อปท. ร่วมกับ กศน.แพร่ โดยให้เทศบาล อบต.ทุกแห่ง ไปดำเนินการผลิตหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถซักได้ใช้หลายครั้ง และเจล น้ำยาล้างมือ เพื่อมอบให้ประชาชนชาวแพร่ได้ใช้ป้องกันตนเองเบื้องต้น

โดยทาง กศน.ตำบลทุกแห่งจะเข้าไปร่วมกับ อบต. เทศบาลผลิต โดยใช้สูตรหน้ากากของมูลนิธิฯลูกเสือที่ได้รับการอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วซึ่งทาง กศน.แพร่มีต้นทุนเคยมีประสบการณ์บ้างในการผลิตหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อยู่ระหว่างทดลองผลิตหน้ากากอนามัยที่ย้อมจากต้นห้อม (หม้อห้อม) และต้นฟ้าทะลายโจร

ที่รร.รัราษฏร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นายอนุสสสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง กล่าว่า ได้รับแจ้งจาก นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการอย่างเข้มข้นในมาตรการการล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดขอโรคฯ ของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เริ่มดำเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมาแล้ว คือ ให้นักเรียนล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ตามขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี (1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ 7.ถูรอบข้อมือ) อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง ได้แก่ เวลา 08.25 น. ก่อนเข้าห้องเรียน เวลา 11.30 น. ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. หลังรประทานอาหารกลางวันและแปรงฟัน เวลา 12.30 น. ก่อนเข้าห้องเรียนในภาคบ่าย

โดยโรงเรียนจะจัดเตรียมอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกให้คณะครูบุคลากรและนักเรียน และกำหนดจุดล้างมือของนักเรียน ไว้ 7 จุด คือ ชั้นอนุบาลใช้อ่างล้างมือชั้นอนุบาล ป.1-3 ใช้ก๊อกน้ำหน้าห้องเรียนของตนเอง ป.4 ให้อ่างล้างมือหน้าโรงอาหาร (4 อ่าง) ป.5 ใช้อ่างแปรงฟันด้านใน ป.6 ใช้อ่างแปรงฟันด้านนอก และมีผ้าเช็ดมือที่สะอาด ให้มีการซักตากทุกวันครับ

ขณะเดียวกัน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลชาธิการ กพฐ ได้มีหนังสือ ของ สพป.ที่ ที่ ศธ 04188 / ว 15 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาด ของไวรัสโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดหรือในกํากับ ซึ่งเดินทางกลับ จากประเทศที่มีความเสี่ยงอันอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงผู้ที่พัก รอเครื่องบิน (Transit) โดยให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานหรือหยุดมาปฏิบัติราชการเพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดการปฏิบัติราชการ และไม่นับเป็นวันลา

ทั้งนี้ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัด แล้วแต่กรณี อาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้ โดยผ่านการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (online) หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ท่านใดได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในสถานะดังกล่าว ก็ขอให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน หยุดเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน เช่นกัน ตัวอย่างการนับเวลา เช่น เดินทางมาถึง ประเทศไทย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ให้เริ่มนับเป็นวันที่ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครบ 14 วัน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2563

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบ อนึ่งขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามเว็บไซต์http://ckkoph.go.th/ialprietamoria/ และให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น