ป.ป.ส. แจงรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ชี้แจงว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 – 2564 และกรอบงบประมาณ 1,914,314,000 บาท ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า” ตลอดระยะเวลา 2 ปีในการดำเนินงานของทุกหน่วยภาคีทำให้สถานการณ์ปัญหามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยเห็นได้จากการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ปี 2560 พบว่ามีหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 1,271 แห่ง และไม่มีปัญหายาเสพติด 1,719 แห่ง แต่ในปี 2562 พบว่ามีหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 902 แห่ง หรือลดลง 369 แห่ง และไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็น 2,195 แห่ง หรือเพิ่มขึ้น 476 แห่ง ขณะที่การตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินปี 2561 จาก 15,267 คน พบว่ามีสารเสพติด 2,532 คน แต่ในปี 2562 จาก 17,164 คน พบว่ามีสารเสพติด 1,513 คน หรือลดลง 1,019 คน
นอกจากนี้สถิติของผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในมิติของการเสพและการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีแนวโน้มที่ลดลงไปจากเดิม โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาปี 2561 มี 6,339 ราย แต่ในปี 2562 มี 5,919 ราย หรือลดลง 420 ราย ขณะที่ผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดปี 2561 มี 15,863 ราย แต่ในปี 2562 มี 13,588 ราย หรือลดลง 2,275 ราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบว่าร้อยละ 97.9 มีความพึงพอใจ และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 98.1
เลขาธิการ ป.ป.ส. ว่าในตอนท้ายว่าขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศและโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทุกปัญหาจะแก้ไขหรือคลี่คลายลงไปได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงาน และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น