ผลงานแฟชั่น…เฉียบ นักศึกษาสิ่งทอและเครื่องประดับ มทร.ล้านนา

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดโครงการจัดแสดงนิทรรศการ สิ่งทอและเครื่องประดับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการบูรณาการการเรียนรู้ ของนักศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปี สร้างเป็นผลงานตามความถนัด และความสามารถของนักศึกษา และนำเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบของการแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ TYPE : The New Generation Exhibition ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

โดยมี ผศ.ตยานิตย์ มิตร์แปง หัวหน้าหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ กล่าวรายงานการจัดงานแก่ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและทำพิธีเปิดงานโดย เทน้ำจากน้ำต้นรดต้นไม้มหัศจรรย์ ชมการแสดงจินตลีลาเปิดงานชุด “ทิพยะนารี” จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมการแสดงผลงานแฟชั่นของศึกษา สาขาเอกสิ่งทอ,แฟชั่น,จิวเวอรี่,รวมฟินนาเล่ พร้อมถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work Shop การทำกระเป๋า และการทำเครื่องประดับจากลูกปัด ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2563

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น