สำนักการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะการเลี้ยงลูก สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ เครือข่ายอำเภอพร้าว ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะการเลี้ยงลูกสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมสร้างศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในระบบการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทางกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น