กิ่งต้นโพธิ์! หักโค่นทับหลังคาบ้าน ชุมชนศรีล้อม-แสงเมือง ลำปาง

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากกิ่งต้นโพธิ์หักโค่นทับหลังคาบ้านเลขที่ 48 และกำแพงวัดดอกบัว ในชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น