เริ่มวันจันทร์นี้! แจ้งผู้มาติดต่อ ศาลากลาง จะเปิดเข้า-ออก ด้านหน้าอาคาร ทางเดียวเท่านั้น ตามมาตราการเฝ้าระวัง COVID-19

แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านทราบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังของรัฐ จึงมีความจำเป็นต้องคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้มาปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนทั่วไปซึ่งมาติดต่อรับบริการ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดให้เข้า-ออกอาคารอำนวยการเพียงทางเดียวเท่านั้น คือ ประตูเข้า-ออก ด้านหน้าอาคารอำนวยการ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 มีนาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!