ธปท.หามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จัดประชุม มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย นำโดย คุณโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ, คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, คุณวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, คุณสุรชาติ ภีระคำ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานร่วม โดยมี คุณวรางคณา อิ่มอุดม ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, คุณวีระยุทธ์ เลิศพูนวิไลกุล รองผู้อำนวยการ (ควบ) ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้, คุณเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ, คุณพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ, คุณอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าฯ, คุณวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ , คุณธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการหอการค้าฯ , คุณจักริน วังวิวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, คุณวิศณุ วิเศษสิงห์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ , คุณสรนันท์ เศรษฐี อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่, คุณดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, คุณมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX), คุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ และ ตัวแทนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตัวแทนธนาคารพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

จากการติดตามสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงรุก โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ธปท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น และส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที ทั้งนี้สามารถติดตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงินผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็น