“เกษตรเชียงใหม่ติดตามสถาณการณ์ลำใยในฤดูอำเภอสันป่าตอง”

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ผลิตลำไยในฤดู โดยนายบุญศรี พาลมูล เกษตรอำเภอสันป่าตอง นางสุมาลา บุญชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายบุญเลิศ แก้ววงค์ นายปรีชา ศรีวิชัย เกษตรกรต้นแบบร่วมให้ข้อมูลดำเนินการ ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การผลิตลำไยกว่า 300,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ผลิตในฤดูกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันอยู่ในช่วงดอกบานพัฒนาเป็นผล ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน 2563 ซึ่งสถานการณ์ลำไยในฤดูอำเภอสันป่าตอง คาดว่าปีนี้ จะมีผลผลิตจำนวน 14,235 ตัน ดังแปลงเกษตรกรต้นาแบบนายปรีชา ศรีวิชัย เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผลิตลำไยบนพื้นที่ 4 ไร่ แบ่งทำลำไยให้ได้ผลผลิตเหลื่อมกัน ตัดแต่งช่อผล และกิ่ง เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ปีนี้ให้ผลผลิต เพราะมีแหล่งน้ำและมีการบริหารจัดการดีมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองไว้ ทำระบบน้ำในแปลง ทำปุ๋ยไว้ใช้เอง และยังปลูกพืชผักแซมสวนลำไยไว้ทั้งบริโภค และจำหน่าย เช่นต้นหอม ผักกวาตุ้ง ทำให้มีรายได้เสริมในช่วงเวลารอผลผลิตจากลำไย ส่วนด้านนายบุญเลิศ แก้ววงค์ ม.7 ตำบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง(ประธานเครือข่าย ศพก.ตำบลมะขุนหวานและ Samart famer ) ผลิตลำไยในฤดู ช่วงนี้อยู่ในช่วงลำไยติดผลขนาดเล็ก แปลงของตนนั้นมีแหล่งน้ำสำรอง และนำผึ้งมาเลี้ยงใต้ต้นลำไย พบว่าการติดผลดีขึ้นซึ่งช่วงนี้กำลังทำการตัดแต่งกิ่งบางส่วนและตัดช่อลำไยเพื่อทำลำไยคุณภาพ ส่งขายตลาดคุณภาพ คาดว่าผลผลิตจะออกในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคมนี้ซึ่งเกษตรกรต้นแบบทั้ง 2รายนั้นได้เน้นทำลำไยคุณภาพ ทั้งตัดแต่งกิ่ง ช่อผล รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดีจึงไม่ประสบภาวะขาดน้ำ และยังมีรายได้เสริมทั้งจาการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงปลาหี้รายได้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น