ประธานองคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

ประธานองคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจง เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ จำนวน 29 หมู่บ้าน 11 เส้นทาง อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และ กำหนดก่อสร้างระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จในปี 2566

การจัดตั้งหมู่บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และบ้านอาโจ้ อำเภอปางมะผ้า ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการแนวทางการขอจัดตั้งหมู่บ้าน ส่วนบ้านดอยผักกูด อำเภอปาย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งหมู่บ้าน เนื่องจากเห็นว่าจะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ของหมู่บ้านยามชายแดนฯ บ้านแม่ส่วยอู บ้านปางคอง บ้านอาโจ้ และบ้านดอยผักกูด ได้สัญชาติไทยแล้ว 6 ราย/ไม่มีคุณสมบัติในการขอสถานะคนต่างด้าว 5 ราย/อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 28 ราย /อยู่ระหว่างดำเนินการขอหนังสือรับรองการเกิด 1 ราย/ อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยชอบด้วยกฎหมาย 13 ราย การรับนักเรียนทุนพยาบาล เข้าทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 3 ราย
ประธานองคมนตรี กล่าวว่า เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ ขอให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำรวจเยาวชนที่มีความพร้อมในการเรียนพยาบาล เพื่อขอรับทุนแล้วกลับมาทำงานในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น