ผวจ.ลำปาง ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามผลปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ “โควิด-19”

หลังจากที่ทางจังหวัดลำปาง มีการประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้ปิดสนามชนไก่ ชนโค ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นการชั่วคราว 14 วัน รวมทั้งมีคำสั่งให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งพบว่าในมาตรการดังกล่าว หลายหน่วยงานยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากหากดำเนินการแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อร่วมปรึกษาวางแนวทางการดำเนินงานตามมาตรเร่งด่วนของจังหวัด ที่ได้มีการประกาศใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลังการประชุม จังหวัดลำปางได้มีการออกหนังสือประกาศด่วนที่สุด เรื่อง “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี้
1. กรณีให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้หมายความรวมถึงสถานประกอบการ ร้านค้า ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และ 2. กรณีให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว 14 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้หมายความ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานศึกษาทุกแห่ง

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ทำการปิดสถานประกอบกิจการ ที่เป็นแหล่งชุมนุมกลุ่มคนไว้ชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 อาทิ สถานประกอบกิจการ เล่นบิลเลียด สนุ๊กเกอร์ หรือ สถานที่ที่มีการเล่นในลักษณะคล้ายกัน, สถานประกอบกิจการโรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ, สถานประกอบกิจการเล่นเกมส์, สถานประกอบกิจการคาราโอเกะ, สถานประกอบกิจการที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดจนให้ทำการปิดสถานประกอบกิจการอื่นๆ เช่น สถานประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการให้บริการดังกล่าว จะอยู่ในสถานพยาบาล ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

สำหรับในส่วนสถานการณ์พื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการติดตามบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ทางจังหวัดลำปางมีรายงานสถิติข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 พบว่าในพื้นที่ทั้งจังหวัดมีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี 151 คน, เดินทางกลับมาจากประเทศตามประกาศกระทรวง (จีน อิตาลี อิหร่าน) 41 คน, เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 169 คน, มีผู้ใกล้ชิดบุคคลกลุ่มเสี่ยง 139 คน และมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 176 คน รวมจำนวนคนที่ต้องเฝ้าระวัง 676 คน ในจำนวนนี้มีผู้ผ่านการติดตามเฝ้าระวังทำการกักตัวครบ 14 วัน รวมแล้ว 382 คน คงเหลือบุคคลที่เข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง 274 คน โดยทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามทำการกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการได้ครบทุกคน 100 %

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!