คณะทำงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรกลุ่มผลิตมะม่วงพื้นที่ จ.พิจิตร

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ พร้อมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม (Non-degree) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มการผลิตและส่งออกมะม่วง ในพื้นที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก และ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

เพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา รับฟังปัญหาให้คำแนะนำทางด้านวิชาการเพื่อประเมินศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมาย ผ่านหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เกษตรอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

สำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในส่วนของ มทร.ล้านนา ดำเนินโครงการในสองรูปแบบ ได้แก่ แบบมีปริญญา (degree) และแบบไม่มีใบปริญญา (Non-degree) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะและ ศักยภาพสูง สำหรับการทำงานใน อุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve มุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะปฏิบัติเฉพาะทางที่สามารถนำไปพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) และผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การบริหารจัดการและบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการผู้ที่สนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1506 (ในวันเวลาราชการ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น