สุดยอด นร.ชั้น ป.6 ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ผลทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ภายหลังจากที่สำนักงาน สทศ.ได้ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทำให้หลายโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ นักเรียนทำผลการสอบได้ดี ต่างก็ชื่นชมผลงาน ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.ร.ร.อนุบาลจรูญรัตนาคาร ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) กับคณะคณะครูโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มึผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงสุด แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ ภาษาไทย คือ ด.ญ.ณภัทร พุ่มประเสริฐ (78.75 คะแนน) ภาษาอังกฤษ คือ ด.ญ.พัทธ์ธีรา ใจเงา (87.50 คะแนน) คณิตศาสตร์ คือ ด.ช.ธนกฤต ไชยแก้ว (90.00 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ คือ ด.ญ.ณัฐกานต์ คู (82.50 คะแนน)
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ขอแสดงความขอบคุณนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายาม ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน คุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่สนับสนุนดูแลเด็กอย่างดีมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น