มทร.ล้านนา ตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควบคู่กับการประกาศมาตรการให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอบแบบออนไลน์ และมาตรการ Work from Home “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยังจัดทำวิดีทัศน์คำแนะนำการปฏิบัติตัวรับมือเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง https://www.youtube.com/watch?v=3jQpm6PUV98&feature=youtu.be ในเบื้องต้นในการนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 100%, กำหนดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิบุคคลเข้า-ออก, จัดสบู่ล้างมือในห้องน้ำทุกห้องและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าห้องทำงานทุกห้อง, ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานเปลี่ยนเป็นการทำงานรูปแบบ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงาน Covid-19 มทร.ล้านนา” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของโรคฯ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ได้ทาง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น