นักเรียน ร.ร.วัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1เจ๋ง!ทำคะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 2 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.รร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) เผยว่า ได้ให้ฝ่ายวิชาการของร.ร.วัดเมธังกราวาส ได้รวบรวมข้อมูลผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสรุปรายงานให้ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อทราบ
โดย ผลการทดสอบปีนี้เป็นที่น่าพอใจของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพบว่าผลการสอบทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกมาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศ และยังมีนักเรียนของ รร.วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ได้ถึง 2 คนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดและทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีดังนี้
ด.ญ.ชลธิชา กรวดสูงเนิน ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนนและ ได้สูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม100 คะแนน สอบได้ 95 คะแนน ด.ญ.สุภัชญา เอื่ยมวิจารณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแน สอบได้ 89.50 คะแนน ด.ญ.จิดาภา อินทราทิพย์ วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนนสอบได้ 89.50 คะแนน ด.ช.ศุภวิชญ์ อุ่นกาศ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน ด.ญ.ชาลิสา สุรพงศ์ วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบได้ 96.50 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น