สพป.แพร่เขต 1 ปลื้ม!ผลสอบO-NET สูงกว่าระดับชาติ ส่วนร.ร.อนุบาลแพร่ ได้เต็มคณิตศาสตร์ 2 คน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(ผอ.สพป.แพร่ เขต 1) เผยว่า จากการที่ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีนักเรียน เข้าสอบจำนวน 1,105 คน สพป.แพร่ เขต 1มีผลการทดสอบ สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
สาระภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 52.98 ระดับประเทศ 49.07 สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่า 3.91คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 36.49 ระดับประเทศ 32.90 สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่า 3.59วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 38.79 ระดับประเทศ35.55 สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่า 3.24 ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ 36.12 ระดับประเทศ 34.42 สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่า1.7 ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 41.10 ระดับประเทศ 37.99 สพป.แพร่ เขต 1 สูงกว่า 3.11

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวว่า สพป.แพร่ เขต 1 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คณะครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในปีการศึกษา 2563 สพป.แพร่ เขต 1 จะร่วมกับข้าราชการครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1มีความมุ่งมันพัฒนาคุณกาพการศึกษา ของ สพป.แพร่ เขต 1 ให้ก้าวต่อไป

ทางด้าน นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ เผยว่า ได้ให้ฝ่ายวิชาการร.ร.อนุบาลแพร่สรุปผลสอบโอเน็ตของโรงเรียนอนุบาลแพร่ มีนักเรียนร.ร.อนุบาลแพร่ที่สอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนเต็มดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนสูงสุด 91.25 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ม้ายอง ป.6/2วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน สูงสุด 97.50 มี 3 คน คือ เด็กชายจิณณพัต กัลยา ป.6/1 เด็กหญิงจรุงจิต พันธุ์เวช ป.6/1เด็กหญิงไปรยภัค ถิรนันท์ ป.6/1 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงสุด 86 เด็กหญิงปวิรภา ณ ลำปาง ป.6/1วิชาคณิตศาสตร์คะแนนสูงสุดและเต็ม 100 มี 2 คน คือ เด็กหญิงปวิรภา ณ ลำปาง ป.6/1 เด็กหญิงจรุงจิต พันธุ์เวช ป.6/1

ร่วมแสดงความคิดเห็น