นศ.แมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวด “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13”

น.ส.ชมพูนุช แสนทวีสุข นายฑบิณ วังขนาย น.ส.อัญอานันท์ เซี่ยงเห็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีมนางฟ้า MarCom” โดยมี ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับประเทศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และโล่รางวัล จากการประกวดโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13”

การจัดโครงการในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 346 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการตลาดชุมชนและ Digital Marketing ในการโปรโมทชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท
ทีมนางฟ้า MarCom ได้ดำเนินการโปรโมทชุมชนท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ภายใต้แคมเปญ อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจ “ท่าม่วงสุขใจไปแล้วปลื้ม” ผ่านกิจกรรม
-ไหว้พระ อิ่มบุญ : สักการะ ศาสนสถาน 3 ศาสนา อันเก่าแก่ของท่าม่วง
-ชวนชิม อิ่มท้อง : ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่น ตำนานความอร่อยของท่าม่วง
-ลองแล้ว อิ่มใจ : กับสินค้าและบริการภายในชุมชน ยลวิถีสี่วัฒนธรรม

โดยทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย อายุ 45-60 ปี ที่มีอายุใจต่ำกว่าอายุจริง ชอบท่องเที่ยว พักผ่อนรับประทานอาหาร ให้ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนท่าม่วง ซึ่งทางทีมได้เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน หลายด้าน ได้แก่ จัดตั้งทีมยุวมัคคุเทศก์อาสา จัดทำ QR Code ของธนาคารกรุงไทยให้กับร้านค้า ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนผ่าน Google My Business สร้าง Line Official พาชุมชนท่าม่วงออกไปให้ทุกคนรู้จักผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผลิต 35 คอนเทนต์โปรโมทชุมชนในเพจ “ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม” จัด Workshop ให้กลุ่มเป้าหมายได้มาสัมผัส และเรียนรู้วิถีคนท่าม่วงแบบดั้งเดิม และร่วมกับชุมชนจัดงาน “ท่าม่วงชวนชิม อิ่มครบรส ครั้งที่ 3” รวบรวมสินค้าหรือบริการชุมชนมาจัดจำหน่าย สร้างรายได้ จนเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการในชุมชนท่าม่วง

นับเป็นความสำเร็จของชุมชนท่าม่วง และทีมนางฟ้า MarCom ที่ร่วมกันสร้างการรับรู้ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คนในชุมชนสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณในการสร้างรายได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และมีความภูมิใจในวิถีท่าม่วง จนเกิดสำนึกร่วมในความเป็น “ท่าม่วงบ้านฉัน” อันแน่นแฟ้น ด้วยแรงสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย ที่ช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนต้นกล้าสีขาว มีความรู้คู่จริยธรรม และร่วมใจกันพลิกฟื้นชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ จนนำไปสู่ความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!