หวั่นภัยโควิด-19 สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.แพร่ แห่งที่ 2 เลื่อนการบรรพชาอุปสมบทไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 เวลา 10.00น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.แพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้มีการกำหนดตารางการอุปสมบท ประจำปี 2563 ซึ่งมีการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานในทุกๆ เดือน ซึ่งเดือน เมษายน 2563 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 8 เมษายน ตามที่ทราบแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในต่างจังหวัดหลายจังหวัด การแพร่ระบาดดังกล่าว ไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้นี้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ และปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.แพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จึงขอเลื่อนกำหนดการบรรพชาอุปสมบทไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าบรรพชาอุปสมบทได้รับทราบ และขอความร่วมมือจากพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไปแล้ว อย่างเคร่งครัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น