ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย ให้ ทต.หนองป่าครั่ง ยกระดับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน

สสจ.เชียงใหม่ ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย ให้แก่ ทต.หนองป่าครั่ง ยกระดับให้มีการบริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 26 มี.ค. 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนรพ.สต.บ้านบวกครกน้อย ให้แก่ ทต.หนองป่าครั่ง ตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. โดยมี นพ.จตุชัย มณีรัตน์ สสจ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายก ทต.หนองป่าครั่ง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และคณะผู้บริหารของ ทต.หนองป่าครั่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจ

รพ.สต.บ้านบวกครกน้อย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ไม่เอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน เจ้าหน้าที่ได้หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.อื่น รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้นำไปให้บริการตาม รพ.สต.อื่น ประกอบกับ ทต.หนองป่าครั่ง ได้สร้าง รพ.หนองป่าครั่ง มีการดูแลสุขภาพประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนในเขตพื้นที่ จึงได้มีการส่งมอบอาคาร รพ.สต. บ้านพัก และครุภัณฑ์เพียงบางส่วน ให้กับ รพ.หนองป่าครั่ง เพื่อให้บริการดูแลประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น