อำเภอแม่สะเรียง ตั้งจุดสกัดคนเข้าออกเมืองสามหมอก

อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งจุดสกัดเข้ม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในไทยอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดตรวจ ถนนหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบบุคคลเข้า – ออก ระหว่าง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กับ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งจุดตรวจดังกล่าว เป็นด่านเส้นทางเข้า-ออก สายใต้ ของแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางที่คนในแม่ฮ่องสอน จะเดินทางไปเชียงใหม่ นอกจากอีกเส้นทางคือ เส้นทาง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กับ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ10 วรรคสอง “มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น