สนง.คปภ.จ.น่าน แจง“กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับจะใช้สิทธิเรียกร้องอย่างไร”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจหลักในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย และสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้
โดยนายยศพล จิตติมานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดน่าน เปิดเผยว่าปัจจุบันมีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากรถเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากการประกันภัยมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงขอยกกรณีตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย กรณีผู้ประสบภัยจากเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งไม่มีประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. แล้วถูกต้นไม้ทับเสียชีวิต และหลักฐานทางการแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากสาเหตุถูกต้นไม้ทับตาย นั้น ทายาทของผู้ประสบภัยสามารถ ใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ โดยยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ต่อสำนักงาน คปภ. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ ซึ่งกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตดังกล่าวนั้น ขณะเกิดเหตุได้ใช้รถอยู่ในทาง หรือเสียชีวิตระหว่างการใช้รถ แต่เนื่องจากรถคันที่ก่อให้เกิดเหตุไม่มีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เมื่อใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นกับกองทุนฯ ไปแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 20 ต่อเจ้าของรถ หรือกับทายาทของเจ้าของรถ หากเจ้าของรถเป็นผู้ประสบภัยเอง
ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน จึงขอให้ผู้ใช้รถ หรือเจ้าของรถ จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อบริหารความเสี่ยง ถึงแม้รถนั้นจะไม่ได้ต่อภาษีรถ หรือเป็นรถเก่าก็สามารถจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ตามกฎหมาย ได้ หากเกิดอุบัติเหตุแล้วการประกันภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและทายาทได้ หากมีปัญหาด้านการประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 054-716437-8 หรือ สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ สายด่วน คปภ. 1186

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น