นร.แม่แจ่ม คะแนน O-NET ม.3 สูงสุด

โรงเรียนแม่แจ่ม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET สูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกานต์ จิตตาดู วิชาภาษาไทย 93 คะแนน เด็กหญิงพิมลนาฎ เจริญผ ล วิชาคณิตศาสตร์ 76 คะแนน เด็กหญิงพิมลนาฎ เจริญผล วิชาวิทยาศาสตร์ 63.5 คะแนน เด็กหญิงพิมลนาฎ เจริญผล วิชาภาษาอังกฤษ 80 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น