กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ๕ ส เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ๕ ส เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ กองบิน ๔๑

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดหน่วยงานของตน บริเวณใกล้เคียง และบริเวณรางระบายน้ำหลังกองร้อย ทหารสารวัตร กองบิน ๔๑ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยในส่วนของกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอุทิศแด่บรรพชนของกองทัพอากาศทั้งนี้ กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันภัย ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหม จึงได้ตั้ง “แผนกการบิน” ขึ้นในกองทัพบกพร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก ๓ คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ต่อมาเป็น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และ นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาเป็น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต กำลังทางอากาศของไทย เริ่มต้นจากนักบินเพียง ๓ คน และเครื่องบินอีก ๘ เครื่องเท่านั้น การบินของไทยในระยะแรก ได้ใช้สนามม้าสระปทุมหรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบันเป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ บุพการีทั้ง ๓ ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการบิน และได้เลือกเอาตำบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคาร สถานที่โรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น เมื่อทำการโยกย้ายกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบินไปไว้ยังที่ตั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น