มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการปฏิบัติงานส่งผลกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวรประจำปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหารจำนวน 2 รางวัลได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา อินภักดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 96 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น