วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เร่งมือผลิตหน้ากากผ้าฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบหมายให้ ครู และนักศึกษา แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย เร่งมือผลิตหน้ากากผ้าฯ เพื่อส่งมอบให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายังวิทยาลัยฯ ในโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและการสอนทำผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น