นร.ร.ร.เชียงดาววิทยาคม (O-NET) ม.3 สูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน ที่มีคะแนนจากการทดสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ด.ญ.อชิรญา ทาสูน วิชาภาษาไทย 86 คะแนน, ด.ช.ธีรศักดิ์ เถาแดง วิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน, ด.ช.ธนชาติ เรือนแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์ 50.50 คะแนน และ ด.ช.สรวิชท์ เขื่อนเพชร วิชาภาษาอังกฤษ 56 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น