บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนสำหรับอุปโภคบริโภค

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายศักดิ์สิทธิ์ เสาร์คำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคำร้องขอของเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

โดยส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำจากลำน้ำแม่จาง ช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 188 ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!