เช็คเลย! อาชีพที่ได้รับการยกเว้น ‘เคอร์ฟิว’ สามารถทำงานได้

นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนด ฉบับที่ 2 ตาม พรก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันนี้ (3 เมษายน 2563) ยกเว้นมีความจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน (ตามรายละเอียดในข้อกำหนด) ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานดังนี้

• ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
• การธนาคาร
• การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
• การขนส่งผลผลิตการเกษตร
• การขนส่งหนังสือพิมพ์
• การขนส่งพัสดุภัณฑ์
• การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรอง
• การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
• การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
• การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
• การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกัน
• การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ
• เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น