ผู้ว่าฯ แพร่ สั่งห้ามข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ออกนอกพื้นที่จังหวัดแพร่

ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่ โดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดแพร่ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร. 0017.5/ ว 1742 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหรือพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID -19)

ด้วยในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัด และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 วรรคที่หนึ่ง (1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงออกข้อกำหนดมาตรการแก่หน่วยงานทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ดังนี้
1. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและให้ตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้ว่าราชารจังหวัดแพร่ตลอด 24 ชั่วโมง และให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรในสังกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภาวะวิกฤต
2. ห้ามข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 และให้ปฏิบัติราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือปฏิบัติงานในที่พักตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ขออนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบโดยด่วน สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องขออนุญาตพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่โดยตรง ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนให้หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป
3. ในกรณีที่ข้าราชการหรือบุคลากรได้แจ้งเหตุความจำเป็นและขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดแพร่แล้ว ให้มีมาตรการในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดแพร่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้แยกสังเกตอาการในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาตามข้อ 15 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หรือตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงานที่กำหนดให้ และส่งแบบรายงานไปยังสำนักงานจังหวัดแพร่ ทางโทรสาร หมายเลข 054 531823 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำกับติดตามผู้นั้นในการปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!