เชียงใหม่ออกหนังสือสั่งการงดให้บริการบางประเภทในหน่วยงานราชการ เพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19

วันที่ 6 เม.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการเกิดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้มีการประกาศแจ้งออกมาตรการในการป้องกันทั่วประเทศในการสั่งปิดสถานประกอบการและสถานบริการ ยาวไปจนถึง 30 เม.ย. 63 เพื่อเป็นการป้องกันและเชื้อไวรัส ไม่ให้เกิดแพระกระจาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ทางด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการออกหนังสือราชการ ซึ่งเป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 9/2563 เรื่องงดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ และ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2563 เรื่องให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยงานราชการ

โดยคำสั่งที่ 9/2563 ระบุว่า “ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับหน่วยงานราชการบางหน่วยได้มีประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการเทศน์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19”

“ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพทยระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้างและลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2448 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
2.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง”

“โดยให้เปิดบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กลุ่ม “line บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนสถานประกอบการ) Facebook สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2627-30 , 0 5354 1228 (วัน เวลาราชการ) และสายด่วน 3506 ตลอด 24 ชั่วโมง”

“อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปลุกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548”

และในส่วนของ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2563 เรื่องให้งดการให้บริการในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ ระบุว่า ”ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับหน่วยงานราชการบางหน่วยได้มีประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการเทศน์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19”

“ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพทยระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้างและลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2448 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 จึงให้งดการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรับคำขอเกี่ยวกับที่ดิน อาคารชุด การจัดสรรที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราวเว้นแต่ ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้แก่”

1)การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากขายฝากก็รณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก
2)การอายัดที่ดินตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการอายัดห้องชุดตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
3)การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปลุกครอง พ.ศ.2539
4)การโต้แย้งสิทธิการรังวัดออกโฉนดที่ดินมาตรา 60 และคัดค้านการรังวัดแบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดินตามมาตรา 69 ทวี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
5)การใช้สิทธิโต้แย้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างประกาศ เช่น มรดกตามมาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
6)การใช้สิทธิคัดค้านการออกใบแทนตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
7)การรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล
8)งานธุรกรรมอื่นๆ ที่มีเงื่อนเวลาจำกัดและ/หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี
9)การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างยิ่ง

“อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปลุกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!