วพบ.แพร่สุดยอด! นับว่า เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับการรอง 5 ปี จากสภาการพยาบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่ ดร.ปิ่นนเรศ กาศ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่(วพบ.แพร่) แจ้งว่า ตามที่ วพบ.แพร่ ที่ได้ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเอง เพื่อพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้สภาการพยาบาลได้แจ้งมติการประชุมว่า ได้ให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา(2563-2567) โดยแจ้งว่า จุดเด่นของวพบ.แพร่ คือ มีผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างแรงกล้าในการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน มีทีมงานที่เข้มแข็ง และเข้าใจการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของจ.แพร่ แหล่งฝึกมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือดีมาก แหล่งฝึกในชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกปฏิบัติบางส่วน ด้านอาจารย์ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการนำผลมาวางแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคลและมีการพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีแรกได้ทุกคน มีการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลจากการรับรองของสภาการพยาบาลดังกล่าว จึงทำให้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่(วพบ.แพร่) เป็นสถาบันที่ได้รับการรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปี จากสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นการรับรองสูงสุด ตั้งแต่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก สร้างความยินดีกับคณะอาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองตลอดจนประชาชนชาว จ.แพร่เป็นอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!