แพร่ไม่ได้ปิดจังหวัด! แต่ยกระดับมาตรการ คัดกรองเข้มข้นเข้า-ออกยาก ระหว่าง10-17 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จากรณีเมื่อวันวันที่ 7 เมษายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ และนายวรญาณ บุญณราช รองผวจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้ปิดจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 10 -17 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
โดยในวันนี้ 8 เมษายน 2563 ทางจ.แพร่ ได้ส่งประกาศไปยังส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ให้ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ โดยประกาศดังกล่าว มีข้อความว่า ประกาศจังหวัดแพร่(ฉบับที่ 3)เรื่อง ยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ (เป็นการชั่วคราว)ตามที่ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม พศ 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่1 และฉบับที่ 2) เพื่อให้มีมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว และมติคณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 17มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน เพื่อลดการเดินทาง เคลื่อนย้าย และรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อันจะเป็นการช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในประเทศได้ ประกอบกับในปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคาตการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ 2548(ฉบับที่ 1)ข้อ 1การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ข้อ 10 วรรคสองและวรรคสาม มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7เมษายน พ.ศ 2563 จึงมีประกาศให้ยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ เป็นการชั่วคราว โดยเพิ่มจุดตรวจและเพิ่มมาตรการการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแพร่ในเส้นทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดให้เข้มขั้นขึ้น ตามจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่กำหนด ตั้งแต่เวลา 22.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พศ 2563 เวลา 22.00 น จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563.ประกาศณวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!