จ.น่าน ประชุมหารือ ผู้ประกอบการค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค รายใหญ่ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเฉพาะกิจ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับราคาสินค้า และบริการด้านอุปโภค-บริโภคระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมหารือผู้ประกอบการค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค รายใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ ห้างโมเดิร์นเทรด (แม็คโคร big c และ lotus) ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น(นราซุปเปอร์และนราดีพาร์ตเม้นท์) บจ. ซีพี บจ.เบทาโกร สาขาน่าน ผู้แทน ผู้จัดการเขต 7-11 และหอการค้าจังหวัดน่าน โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ความต้องการสินค้า /การจัดหาสินค้า/การขนส่งสินค้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019( COVID-19) และช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ผู้ประกอบการทุกราย รับทราบประกาศและคำสั่งจังหวัดน่าน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยืนยันปริมาณสินค้าอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ มีเพียงพอ ไม่ขาดแคลน สามารถจัดหามาจำหน่ายได้อย่างเพียงพอ เกินความต้องการของประชาชน ด้านการขนส่งสามารถขนส่งได้ปกติ ยังไม่พบประเด็นปัญหาอุปสรรค และหากพื้นที่ใดต้องการสั่งซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคไปจำหน่ายในพื้นที่ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงกับผู้ประกอบการทุกรายเช่นเดียวกันในยามปกติ ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายยืนยันจะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น