Help Call Center เทศบาลนครลำปางพร้อมให้บริการระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยอัตโนมัติ Happy Home Ward

Help Call Center เทศบาลนครลำปาง พร้อมให้บริการระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยอัตโนมัติ “ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว” ภายใต้โครงการ Happy Home Ward นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ในฐานะประธานโครงการ เทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ได้มอบหมายให้คณะทำงานทุกภาคส่วน เริ่มดำเนินโครงการฯ เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โดยนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์กับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาล หรือระบบ Help Call Center หมายเลข 054 218 888 เพื่อให้บริการเชิงรุกผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา เมื่อต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทางเทศบาลฯ ได้ให้สมาชิกยืมไปใช้ ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ประวัติบุคคล รายละเอียดสุขภาพ (โรคประจำตัว กรุ๊ปเลือด การรับบริการสุขภาพ) ข้อมูลการติดต่อกลับฉุกเฉิน และแผนที่บ้าน ผ่าน Google Map แสดงบนจอภาพที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงที ทั้งนี้ ศูนย์รับแจ้งเหตุ Happy Home Ward เทศบาลนครลำปาง เริ่มให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!