ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการ

ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชนในการติดต่อราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ จากประชาชนในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดให้บุคคลใด ๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
2. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น
3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการให้บริการต่าง ๆ ดำเนินการตามสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!