ออมสิน ช่วยอีก ! ขยายเวลาพักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ขยายเวลาพักชําระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยอัตโนมัติเพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2563 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 สําหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs สถานะปกติจนถึงค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องแจ้งการเข้า ร่วมหรือลงทะเบียนใด ๆ หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชําระได้ตามปกติ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โดยที่รัฐบาลได้ดําเนินมาตรการ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ โครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ดําเนินการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกหนี้เงินกู้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือสินเชื่อสําหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุกรายที่มีสถานะชําระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ล่าสุด ธนาคารฯ ได้ขยายระยะเวลาพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนี้เพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยไม่ จํากัดยอดเงินต้นคงเหลือ ยกเว้นสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SMEs วงเงินกู้คงเหลือเพิ่มจากไม่เกิน 20 ล้านบาทเป็นไม่ เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลโดยอัตโนมัติทันที ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยลูกค้าไม่ต้องยื่น แสดงความจํานงที่ธนาคารออมสินแต่อย่างใด

“เดิมธนาคารฯ ช่วยลูกค้าเงินกู้เคหะที่มียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าลูกค้าเดือดร้อนเหมือนกัน จึงพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการพักชําระ ก็สามารถแจ้งกับธนาคารฯ ได้ หรือต้องการชําระเป็นบางเดือนที่ลูกค้าคิดว่าสามารถจ่ายได้ จ่ายเดือนเว้นเดือน หรือเดือนแรก ถึง 2 เดือนแรกยังจ่ายไม่ไหวก็หยุดชําระ เดือนที่ 3 มีรายได้พอตั้งตัวได้แล้ว อยากจะชําระได้ก็มาติดต่อขอชําระได้ โดยธนาคารฯ ได้ยืดหยุ่นการชําระเงินงวดให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังให้ลูกค้าสามารถ กลับมายืนได้แข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เมื่อสถานการณ์นี้คลี่คลายลง โดยธนาคารฯ ผ่อนปรนให้ถือว่าเป็นสถานะ ลูกค้าปกติ ไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระ ส่วนลูกหนี้ที่ถูกฟ้องอยู่ในสถานะหลังจากมีการพิพากษาแล้ว จะได้รับการช่วยเหลือด้วย แต่จะพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะราย” ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าว

สําหรับดอกเบี้ยของเงินงวดในระหว่างพักชําระหนี้ 6 เดือนในโครงการนี้ ให้ลูกค้าไปชําระในงวดสุดท้ายของ สัญญา หรือเลือกวิธีเฉลี่ยจ่ายหลังพ้นจากช่วงพักชําระไปแล้วก็ได้ ทั้งนี้ หลังจากครบกําหนดระยะเวลาการพักชําระ เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าชําระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการ (ถ้ามี) แล้วจึงผ่อนชําระเงินงวดใน เงื่อนไขเดิมตามสัญญาปกติหรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนหน้าเข้ามาตรการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ข้างต้นนี้ แต่หากไม่สามารถชําระได้ ให้เข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้นได้อีก 2 ปีที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้ว ก่อนหน้านี้ได้ ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น