ช่วยชาวแพร่ผู้ยากไร้เป็นวันที่ 2 โครงการ ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน ส่งมอบถึงที่บ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคา 2563 ตามที่จ.แพร่ได้จัด “โครงการ ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เดือดร้อนได้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างพลังความรักความสามัคคี และส่งต่อความห่วงใย จากทุกภาคส่วนไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ซึ่งสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมอบแก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2562 ) ซึ่งทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจมาทั้ง 8 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 321 ครัวเรือน โดยมอบไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 173 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง

วันที่ 1 พฤษภาคม อีก 148 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น โย พ.อ.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน 12 พล.ม.1 ร่วมกับ พ.ต.ท.นิรันดร อินผูก สวญ. สภ.นาพูน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมดำเนินโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วังชิ้น จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทางด้าน อบจ.แพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกันโดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่บ้านผาลาย หมู่ 6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง 7 ครัวเรือน สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบสิ่งของบริจาคแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ ไม่ทิ้งกัน” ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ชุมชนเชตะวัน จำนวน 8ราย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น