เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบแรก

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธกส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบแรก จำนวน 13,049 ราย รวมทั้งหมด 65,245,000 บาท ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่วัดผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครพล ขัติยะ เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ น.ส.เสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน นางวนิดา ใสสว่าง ประมง จ.แม่ฮ่องสอน นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. สาขาแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยเคลื่อนที่จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค และร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรผู้มารับบริการ

นายอัครพล ขัติยะ เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน แบ่งเป็น 2 รอบ ในรอบแรกแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พ.ค. และครั้งที่ 3 วันที่ 19 พ.ค.63 ได้โอนจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 13,049 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 65,245,000 บาท ส่วนเกษตรกรรอบที่ 2 อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทาง ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!